PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / PU 550 lesklý +

 

 

PU 550 lesklý
PU 551 hedvábně lesklý

Dvousložkový umělohmotný uzavírací nátěr na parkety

poměr směsi PU 551 1:1 s PU 550 tužidlem, s obsahem rozpouštědel

  • pro Eukula Non-Stop-postup
  • 100%-ní polyuretanový uzavírací nátěr
  • optimální mechanická a chemická odolnost
 

Podklad:
Měkké a tvrdé dřevo, stejně jako exotické dřevo, v suchém, bezprašném stavu a zbavené oleje, mastnoty a vosku.

Pokyny pro zpracování:
Před zpracováním dobře protřepat a rozmíchat, potom dobře smíchat s PU 550 tužidlem 1:1.
Doba zpracovatelnosti: 3 - 4 hod., nanášet válečkem.
Teploty v místnosti a podlahy minimum +10°C.
Dobře odvětrat, zamezíme průvanu a přímému slunečnímu záření.

Ředění:
PU-ředění V 25.

Použití: nářadí: zasychání:
Lakování:    
     
1) Non stop postup -
časově úsporný postup pro uzavírací nátěr v obytných prostorách

a) 2-3x G 280
stěrkovací umělá hmota

10 min.
po posled. nánosu 40 min.
b) 1x PU 550 popř. PU 551 vč. PU 550 tužidlo 12-16 h.
2) vrstva pro silně namáhané podlahy a exot. dřeva

a) 1x PU 450 vč.PU 450 tužidlo
+ 50% V 25

8-12 hod.
 
Broušení:  
b) 1xPU 450 vč. PU 450 tužidlo 8-12 hod.
     
Broušení:  
c) 1xPU 550 popř. PU 551 vč. PU 550 tužidlo 12-16 hod.
     

Možnost mechanické a chemické zátěže po ca. 7 dnech.
Úplně zatvrdnutí po 4 týdnech.

Zasychání:
Jedná se o přibližné hodnoty, které jsou závislé na teplotě podlahy a v místnosti a na relativní vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
120-150 ml/m2 a vrstvu (závislé na postupu nanášení)

Čištění pracovních nástrojů:
Okamžitě po použití čistidlem V29 nebo PU-ředidlem V25.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců.
PU 550 tužidlo v originálním balení 6 měsíců.

Ošetření:
Udržujeme hodnoty, použijeme euku-wax dle DIN 18032 a euku-polish plus pro kvalitní uzavírací nátěr Eukula.

 
Značení:
 
PU550
 
GefStoffV Xn-zdraví škodlivé
Obsahuje xylol, směs isomerů
VbF nespadá
ADR/RID: nespadá, dle tř. 3
UN- č.: 1866
Giscode: DD 2
R-věty: 10 hořlavý
20/21 zdraví škodlivý při vdechování a styku s kůží
38 dráždí kůži
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty: 23 nevdechujte páry
26 při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 používejte jen v dobře větraných prostorách
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

 

PU551  
GefStoffV Xn – zdraví škodlivý
VbF nespadá
ADR/RID: nespadá, dle tř. 3
UN- č.: 1866
Giscode: DD 2
R-věty: 10 hořlavý
20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty: 23 nevdechujte aerosoly
36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 používejte jen v dobře větraných prostorách
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

 

PU550 tužidlo  
GefStoffV Xn-zdraví škodlivé
Obsahuje xylol, směs isomerů, 4-metyl-m-phenylen- diisocyanat
VbF třída A II
ADR/RID: tř. 3
UN- č.: 1866
Giscode: DD 2
R-věty: 10- hořlavý
20/21 zdraví škodlivý při vdechování a styku s kůží
42 - může vyvolat senzibilizaci při vdechování
S-věty: 23 nevdechujte páry
36/37 – Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 používejte jen v dobře větraných prostorách
45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
P-věty: 91 Obsahuje isocyanaty. Dodržujte pokyny výrobce

Produkty s obsahem rozpuštědel mohou zatěžovat zápachem v případě, že není zajištěno dostatečné větrání. Dbejte důsledně pokynů pro zacházení uvedených v bezpečnostním listu

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Nenechávejte v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.
Dodržujte prosím pokyny dle TRGS 617.

Zneškodnění:
Nikoliv do kanalizace, uschlé na skládku. Tekuté zbytky uzavíracího nátěru patří do zvláštního odpadu.

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

10 2010 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.