PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-öl color

 


 

Euku-öl color,
euku-olej color
Barevný koncentrát pro barvení euku-oleje 1 HS a euku-oleje 2 Plus HS

 

 • barevné zdůraznění naolejovaných povrchů
 • zachování kresby dřeva
 • variabilní intenzita barevného odstínu
 
Dodávané odstíny:
 • teak
 • antik
 • kovově stříbrná
 • černá
 • bílá
 • dub
 • zelená
 • žlutá
 • červená
 • modrá
Přidávané množství:
Do 30% do euku-oleje 1HS nebo euku-oleje 2Plus HS.

Pokyny pro zpracování:
Olej-color před použitím dobře protřepat nebo promíchat. Do euku-oleje 1HS nebo euku-oleje 2Plus HS přidáme podle požadované intenzity barvy max. 30% oleje-color a velmi dobře promícháme.
Zbarvený materiál naneseme co možná nejrovnoměrněji a pracujeme kontinuálně. U velkých ploch doporučujeme pracovat se dvěma či více osobami.
Viz také pokyny pro zpracování u euku-oleje 1HS nebo euku-oleje 2Plus HS.

Doporučení:
Pro stanovení barevného odstínu doporučujeme na originálním dřevěném podkladu provést předem zkušební nános.

Zasychání a spotřeba:
Viz pokyny pro zpracování u euku-oleje 1HS nebo euku-oleje 2Plus HS.

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití očistit roztokem UA V28 nebo mycím roztokem V29.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců.

 

 
Značení:
 
GefStoffV nepodléhá
VbF tř. A II
ADR/RID: tř. 3
UN-č.: 1263
Giscode: Ö 60
R- věty: R 10 – hořlavý
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S - věty: S 24 Zamezte styku s kůží.
S 51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S 23 – Nevdechujte aerosoly
S 38 – V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
P-věty 99 obsahuje 2- butanonoxim, mastné kyseliny, C6-19 rozvětvený, kobalt (2+) soli.

Může způsobit alergické reakce.

Neponechávejte, prosím, v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Likvidace:
Nevyléváme do kanalizace. Tekuté zbytky patří do zvláštního odpadu.

! Varování – Nebezpečí samovznícení:
Nasáklé pracovní prostředky, jako např. hadry, rouna, brusný prach apod. hermeticky uzavřeme do kovové nádoby nebo namočíme vodou a zlikvidujeme tak, aby nenastalo nebezpečí vzniku požáru.

Údržba:
viz euku-olej 1HS příp. euku-olej 2Plus HS, silně namáhané plochy případně následně ošetříme zabarveným olejem.

Další informace viz bezpečnostní listy jmenovaných výrobků
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

05 2009 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.