PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-exterior Oil teak

 


 

euku-exteriérový olej teak euku-exterior Oil teak
pro impregnaci exotických dřevin v exteriéru, na bázi rostlinných olejů bez fungicidních přísad

 

     
  • ochrana proti UV záření
  • vyšší pevnost struktury dřeva
  • rychle schnoucí
 

Podklad:
Exotické dřeviny (například ipe, teak, bankirai, robinie, douglaska atd.) nebo akácie v suchém stavu, zbavené oleje, vosků a prachu. Staré vrstvy je třeba z povrchu podlahy nejprve zbrousit.

Pokyny pro zpracování:
Před zpracováním řádně protřepat.
Minimální teplota podlahy +15°C.

Použití Nářadí Doba schnutí
Nanášení vrstvy vosku:
1x euku-exterior Oil teak
štětec / hadr ca. 12 hodin

Případný přebytek oleje je třeba po ca. 15 minutách z povrchu sejmout.

Konečná tvrdost: po ca. 48 hodinách

Schnutí:
Jde o přibližné hodnoty závislé na venkovní teplotě a teplotě podlahy a na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
80 ml/m2 na každou vrstvu.

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití očistit mycím ředidlem V 29.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 6 měsíců.
Chránit před mrazem.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech výrobku.

 

 
Značení:
 
GefStoffV: odpadá
VbF: nepodřízeno
ADR/RID: odpadá
UN-Nr.: odpadá
Giscode: Ö 40
R- věty: žádné
S - věty: 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
23 Nevdechujte páry.

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace, zaschlý materiál je možno uložit na deponii.

Varování – nebezpečí samovznícení:
Nasáklé pracovní prostředky, jako např. hadry, rouna, brusný prach apod. hermeticky uzavřete do kovové nádoby nebo namočte vodou a zlikvidujeme tak, aby nenastalo nebezpečí vzniku požáru.

Ošetřování podlahy:
Plnohodnotný kvalitní povrch podlahy docílíte správným ošetřováním.

Povrch podlahy osvěžíte aplikací exteriérového oleje euku-exterior Oil teak 1 -2x ročně.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

04 2010 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.