PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / PU 450 vysoký lesk

 


 

PU 450 vysoký lesk
Dvousložkový uzavírací nátěr na parkety s přísadou umělé hmoty
Poměr smíchání 1:1 s PU 450 Harter -tužidlem, obsahuje rozpouštědlo

 

  • Poměr míchání 1:1 s PU 450 Harter tužidlo
  • optimální mechanická a chemická odolnost
  • možnost velké zátěže
 

Podklad:
Měkká a tvrdá dřeva, exotická dřeva v suchém stavu, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

Pokyny pro zpracování:
Před zpracováním dobře smíchat s PU 450 tužidlem, 1:1.
Doba zrání ca. 8 hod. při 20°C.Nanášíme válečkem Universal.
Můžeme nanášet i nástřikem pneumatickými stříkacími přístroji nebo stříkacími přístroji Airless.
Teplota místnosti a podlahy minimálně +10°C.
Zamezíme vzniku průvanu a přímému slunečnímu záření.

Při zasychání delším než 2 dny je nutné zbroušení.

Ředění:
PU-ředidlo V 25

Použití: Nářadí: Doba zasychání:
Základový nátěr:    
     
a) byty:
1xG 200
30-40 min.
b) více namáhané podlahy:
1xPU 450/PU 450 tužidlo
+50-100% PU ředidlo V 25
ca. 8 hod.
c) exotická dřeva:
1xPU 450PU/PU450 tužidlo
+100% PU ředidlo V25
ca. 8 hod.
 
Vrstva:    
1xPU 450/PU450 tužidlo
ca.8-12 hod.
     
Broušení:  
     
1xPU 450PU/PU450 tužidlo
ca.8-12 hod.
     
nebo hedvábně matné:
   
1xPU 551/PU 550 tužidlo 12-16 h

Mechanická a chemická odolnost po ca. 7 dnech.
Úplné zatvrdnutí po 4 týdnech.

Zaschnutí:
Jedná se o přibližné hodnoty, závislé na teplotě místnosti a podlahy, jakož i na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:
100-150 ml/m2 na vrstvu.

Čištění pracovních nástrojů:
Okamžitě po použití ředidlem na mytí V 29 nebo PU-ředidlem V25.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců.
PU 450 tužidlo v originálním balení 6 měsíců.

 

 

 
Značení:
 
PU450
 
GefStoffV F-vysoce hořlavý
VbF tř. A I
ADR/RID: tř. 3
UN-čís.: 1866
Giscode: DD 2
R- věty: 11- vysoce hořlavý
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
S - věty:

16- Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S 24 Zamezte styku s kůží.
38- V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách
61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
23-Nevdechujte páry

 

Značení:
 
PU450 Tužidlo
 
GefStoffV F-Vysoce hořlavý
VbF tř. A I
ADR/RID: tř. 3
UN- čís.: 1866
Giscode: DD 2
R- věty: 11- vysoce hořlavý
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S - věty:

16- Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření
S 24 Zamezte styku s kůží.
S 38-V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 23-Nevdechujte páry

Další informace viz list s bezpečnostními údaji.

Neponechávejte v místnosti okrasné rostliny, akvária a potraviny.
Prosím dodržujte ustanovení podle TRGS 617.

Odstranění:
Nedáváme do kanalizace, usušené uložit na skládku.
Tekuté zbytky uzavíracího nátěru patří do zvláštního odpadu.

Péče:
Udržujeme hodnoty s euku-waxem a euku-polish plus pro kvalitní uzavírací nátěr Eukula.

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/
124 06 2007 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.